Black Gradient Rectangle

Catholica

It¯men¡

Rm media

Consecration to St Joseph

26

70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
70's Groovy Element Lined
Illustration of Saint Joseph

33

Day 26

Guardian of Virgins, Pray for Us


I prayed to St Joseph to watch over me. From my childhood, my devotion to him was mingled with my love for the Blessed Virgin. Each day I recited the prayer,


"O Saint Joseph, father and protector of virgins.” It seemed to me that I was well protected and completely sheltered from every danger.“

- St Thérèse of Lisieux


Saint Joseph has a special love for those consecrated to God through religious vows. Saint Joseph loves everyone, of course, but he has a special place in his heart for virgins. A virgin himself, St Joseph knows firsthand the intimacy that a virgin is capable of having with God. Saint Joseph lived for 30 years with the two greatest virgins to ever grace this planet: Jesus and Mary.

Virginity is a treasure. It is a treasure that St Joseph guards and wants others to know about.


Saint Faustina's religious community, the Sisters of Our Lady of Mercy, recite the Memorare to St Joseph every day. Saint Faustina herself had a tremendous devotion to St Joseph and daily asked his intercession for her vocation and mission. She wrote:

Saint Joseph urged me to have a constant devotion to him. He himself told me to recite three prayers [the Our Father, Hail Mary, and Glory Be] and the Memorare [to St Joseph] once every day. I recite the requested prayers every day and feel his special protection.


If you maintain a daily loving relationship with St Joseph, your eyes, intentions, heart and relationships can be pleasing to God and free of anything that goes against purity. If you walk with St Joseph, you will find less and less pleasure in filthy and perverse films. Such "entertainment" will repulse your soul. Music that is foul, degrading to women, and offensive to God will not appeal to you either. This doesn't mean you must only listen to Christian music or watch Christian movies, but it does mean that you will know light from the darkness.

Everyone is going to be tempted to sin against purity - some more than others. In St Joseph, everyone has a guardian and a protector. Turn to him in times of temptation and you will grow

in innocence and purity. Frequently ask his intercession to keep your heart pure and chaste.


Prayer

The Memorare to St Joseph:

Remember, O most chaste spouse of the Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, my spiritual father, and beg your protection. O foster father of the Redeemer, despise not my petitions, but in your goodness hear and answer me. Amen.

Icon Saint Joseph the Betrothed with divine Child, Jesus Christ and blooming lily

Litany of St Joseph

Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Christ, have mercy. Christ, have mercy.

Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Christ, hear us. Christ, graciously hear us.

God, the Father of Heaven, have mercy on us.

God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us.

God the Holy Spirit, have mercy on us.

Holy Trinity, One God, have mercy on us.

Holy Mary, pray for us.

Saint Joseph, pray for us.

Noble Offspring of David, pray for us.

Light of Patriarchs, pray for us.

Spouse of the Mother of God, pray for us.

Chaste Guardian of the Virgin, pray for us.

Foster-Father of the Son of God, pray for us.

Zealous Defender of Christ, pray for us.

Head of the Holy Family, pray for us.

Joseph Most Just, pray for us.

Joseph Most Chaste, pray for us.

Joseph Most Prudent, pray for us.

Joseph Most Courageous, pray for us.

Joseph Most Obedient, pray for us.

Joseph Most Faithful, pray for us.

Mirror of Patience, pray for us.

Lover of Poverty, pray for us.

Model of Workmen, pray for us.

Glory of Domestic Life, pray for us.

Guardian of Virgins, pray for us.

Pillar of Families, pray for us.

Comfort of the Afflicted, pray for us.

Hope of the Sick, pray for us.

Patron of the Dying, pray for us.

Terror of Demons, pray for us.

Protector of the Holy Church, pray for us.

Lamb of God, who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord.

Lamb of God, who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord.

Lamb of God, who takes away the sins of the world, Have mercy on us.


V. He has made him lord of his household,

R. And prince over all his possessions.


Let us pray. O God, who, in your loving providence, chose Blessed Joseph to be the spouse of your most Holy Mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven whom on earth we venerate as our protector. You, who live and reign forever and ever. Amen.

Source: Consecration to St. Joseph: The Wonders of Our Spiritual Father, Fr. Donald Calloway MIC

hnip² butk¸nXmhnt\mSpÅ {]XnjvT

Znhkw 26

I\yIamcpsS kwc£It\, R§Ä¡pthïn {]mÀ°n¡Wta


“Fs¶ Ft¸mgpw Im¯pkwc£n¡Wsa¶v Rm³ hn. butk¸nXmhnt\mSv {]mÀ°n¨p. Fsâ ssiih ImeL«wapX Aht\mSpÅ Fsâ `àn F\n¡v ]cn.adnbt¯mSp Dïmbncp¶ `ànbpambn IqSn¡eÀ¶Xmbncp¶p. I\yIamcpsS ]nXmhpw kwc£I\pambht\ F¶ {]mÀ°\ Rm³ FÃmZnhkhpw sNmÃpambncp¶p. Rm³ \¶mbn kwc£n¡s¸«Xmbn, FÃmhn[ A]IS§fnÂ\n¶v ]qÀ®ambn kpc£nXam¡s¸«Xmbn F\n¡p tXm¶nbn«pïv.“ (hn. sIm¨pt{Xky)


k\ymk {hX§fneqsS Cutimbv¡v ]qÀ®ambn kaÀ¸nXcmb hyànItfmSv hn. butk¸nXmhn\v Hcp {]tXyI kv‌t\lapïv. XoÀ¨bmbpw Ah³ FÃmhscbpw kv‌t\ln¡p¶p. F¶m I\yIamÀ¡v Hcp {]tXyI Øm\w Ahsâ lrZb¯nepïv. Nmcn{Xyip²hm\mb Ah\pXs¶ hfsc ASp¯dnbmw F{Xt¯mfw Hcp I\yIbv¡v ssZhhpambn Hcp _Ôw Øm]n¡m³ km[n¡psa¶v. Cu `qanbnse cïv al¯mb Nmcn{Xyip²XbpÅhtcmSpIqSn 30 sImçtfmfw Pohn¡m\pÅ Ir] hn. butk¸nXmhn\v In«n; Cutimbpw ]cn. adnbhpw. I\yImXzw Hcp henb \nt£]amWv. Cu al¯mb \nt£]amWv Ah³ kwc£n¡p¶Xv. aäpÅhÀ AXns\¡pdn¨v AdnbWsa¶pw Ah³ B{Kln¡p¶p.

hn. ^ukväo\mbpsS k\ymkkaqlamb IcpWbpsS \mYbpsS ktlmZcnamÀ FÃmZnhkhpw Cu {]mÀ°\ sNmÃnbncp¶p. hn. ^ukväo\bv¡v AXy[nIamb `àn hn. butk¸nXmhnt\mSpïmbncp¶p. AhÄ Xsâ ssZhhnfn¡pw ZuXy¯n\pw Ahsâ am²yØw A\pZn\w tXSn. AhÄ FgpXn. hn. butk¸nXmhv Xt¶mSv AXncä `ànbpÅhfmIm³ Fs¶ {]tNmZn¸n¨p. Ah³ Xs¶ Ft¶mSv kzÀ¤Ø\mb ]nXmth, \· \ndª adnbta, {XnXz. kvXpXn XpS§nb aq¶p {]mÀ°\Ifpw F{Xbpw ZbbpÅ hn. butk¸nXmth F¶ {]mÀ°\bpw FÃm Znhkhpw sNmÃWsa¶v ]dªp. Ah³ al¯mb IcpWtbmsS Fs¶ ho£n¡pIbpw Fsâ IcpWbpsS kwcw`s¯ Ah³ [mcmfambn klmbn¡psa¶v Adnbm³ Fs¶ CSbm¡pIbpw sNbvXp. {]tXyIamb Xsâ kwc£Whpw klmbhpw Ah³ hmKvZm\w sNbvXp. Ah³ \nÀt±in¨ {]mÀ°\ FÃmZnhkhpw sNmÃpIbpw F\n¡v {]tXyI kwc£Ww A\p`hs¸SpIbpw sNbvXp.

Saint Joseph the Betrothed with  Jesus Christ

hn. butk¸nXmhpambn Hcp kv‌t\l\nÀ`camb _Ôw \o A\pZn\w Im¯p kq£n¡pIbmsW¦n \nsâ \ntbmK§fpw Nn´Ifpw _Ô§fpw ssZh¯n\p {]oXnIchpw ip²Xs¡Xncmbn hcp¶ FÃmänÂ\n¶pw hntamNnXhpambncn¡pw. \o hn.butk¸nXmhnt\msSm¸w A\pZn\w \S¡pIbmsW¦n Aip²amb Imcy§fn bmsXmcphn[ kt´mjhpw A\p`hs¸SpIbnÃ. A§s\bpÅ hnt\mZ§Ä \nsâ Bßmhv ]pd´Åpw. A¯c¯nepÅ , kv{XoIsf A]am\n¡p¶Xpw ssZhs¯ apdnth¸n¡p¶Xpamb kwKoX§Ä \n\¡v {]oXnIchpambncn¡pIbnÃ. \o {InkvXob kn\naIÄ am{Xta ImWmhq, {InkvXob kwKoXw am{Xta tIÄ¡mhq F¶v CXv AÀ°am¡p¶nÃ. adn¨v \o AÔImc¯nÂ\n¶v {]Imis¯ Xncn¨dnbpw. ip²Xs¡Xncmb ]m]¯m FÃmhcpw {]tem`n¸n¡s¸Spw. F¶m NneÀ aäpÅhsc¡mÄ IqSpXembn {]tem`n¸n¡s¸Spw. FÃmhÀ¡pw hn. butk¸nXmhv kwc£I\pw Imh¡mc\pamWv. {]tem`\ \nanj§fn Ah\nte¡v XncnbpI. \o \njv‌If¦Xbnepw ip²Xbnepw hfcpw. \nsâ lrZbw \nÀ½ehpw ip²hpambn Im¯pkq£n¡m³ Ahsâ am²yØw \nc´cambn tXSpI.


{]mÀ°\

F{Xbpw ZbbpÅ

hn. butk¸nXmth F¶ {]mÀ°\ :

Hm I\yImadnb¯nsâ Gähpw \nÀ½e\mb aWhmft\ At§ klmbhpw kwc£Whpw At§ am²yØhpw tXSnbhcn Hcph³ t]mepw Dt]£n¡s¸«Xmbn tI«n«nà Ft¶mÀ¡Wta. Cu hnizmk¯n ss[cys¸«psImïv Fsâ Bßob ]nXmhmb At§ kwc£Ww bmNn¨psImïv Rm³ At§ ]¡Â AWbp¶p. Hm c£Isâ hfÀ¯p]nXmth, Fsâ At]£ Dt]£n¡msX A§bpsS \·bn Fs¶ {ihn¨v D¯cacpfWta, Bt½³.

hn. butk¸nXmhnsâ ep¯n\nb

IÀ¯mth A\p{Kln¡Wta

aninlmsb A\p{Kln¡Wta

IÀ¯mth A\p{Kln¡Wta

aninlmtb R§fpsS {]mÀ°\

tIÄ¡Wta.

aninlmtb R§fpsS {]mÀ°\

ssIs¡mÅWta.

kzÀ¤Ø\mb ]nXmth

temIc£I\mb aninlmtb

]cnip²mßmhmb ssZhta

GI ssZhamb ]cnip² {XnXzta

]cnip² adnbta

hnip² butkt¸

ZmhoZnsâ hninã k´m\ta

]qÀh]nXm¡·mcpsS {]Imita

ssZhP\\nbpsS hncà `À¯mth

]cnip² I\yIbpsS \nÀ½e\mb Imhev¡mcm

ssZhIpamcsâ hfÀ¯p]nXmth

{InkvXphnsâ Pm{KXbpÅ kwc£Im

Xncp¡pSpw_¯nsâ \mYt\

F{Xbpw \oXnam\mb hnip² butkt¸

AXy´w \nÀae\mb hnip² butkt¸

Gähpw hnthInbmb hnip² butkt¸

F{Xbpw ià\mb hnip² butkt¸

AXy´w A\pkcWbpÅ hnip² butkt¸

F{Xbpw hnizkvX\mb hnip² butkt¸

£abpsS ZÀ¸Wta

Zmcn{Zy¯nsâ kvt\lnXm

sXmgnemfnIfpsS amXrItb

IpSpw_PohnX¯nsâ alXzta

I\yIIfpsS kwc£Im

IpSpw_§fpsS iàntb

thZ\n¡p¶hcpsS Bizmkta

tcmKnIfpsS {]Xymitb

acWmk¶cpsS icWta

]nimNp¡fpsS `oXnImcWta

Xncpk`bpsS kwc£It\


temI¯nsâ ]m]§Ä \o¡p¶ ZnhyIpªmtS IÀ¯mth R§fpsS ]m]§Ä £an¡Wta.


temI¯nsâ ]m]§Ä \o¡p¶ ZnhyIpªmtS IÀ¯mth R§fpsS {]mÀ°\ tIÄ¡Wta.


temI¯nsâ ]m]§Ä \o¡p¶ ZnhyIpªmtS IÀ¯mth R§sf A\p{Kln¡Wta.Icon Saint Joseph the Betrothed with divine Child, Jesus Christ and blooming lily


{]mÀ°n¡mw

]cnip² I\yImadnb¯nsâ `À¯mhmbn hnip² butk¸ns\ XncsªSp¡phm³ Xncpa\Êmb ssZhta, `qanbn kwc£I\mbn R§Ä hW§p¶ Cu hnip²³ kzÀ¤¯nepw R§fpsS a[yØ\mbncn¡m³ Ir]bpïmIWta. R§fpsS IÀ¯mhpw A§bpsS ]p{X\pamb {InkvXphgn R§Ä kaÀ¸n¡p¶ {]mÀ°\ tI«cpfWta. Bt½³


CutimaninlmbpsS hmKvZm\§Ä¡v R§Ä tbmKycmIphm³ hnip² butk¸nXmth R§Ä¡pthïn At]£n¡Wta.


{]mÀ°n¡mw

Hm, I\yImadnb¯nsâ Gähpw \nÀ½e\mb hÃ`t\, R§fpsS {]nbs¸« c£mIÀ¯mhmb hnip² butkt¸ At§ klmbw tXSnbhcnepw At§ c£m[nImcw At]£n¨hcnepw Hcmsfsb¦nepw Hcn¡Ât¸mepw A§v Dt]£n¨Xmbn tIÄ¡s¸«n«nsöv HmÀ¡Wta. Cu hnizmk¯n icWs¸«v At§ ]¡Â R§Ä AWbp¶p. At§¸¡Â Xo£vWambn {]mÀ°n¡p¶p. Hm, R§fpsS c£Isâ hfÀ¯p]nXmth, R§fpsS At]£ Dt]£n¡msX Zbm]qÀÆw tI«cpfWta, Bt½³.

IS¸mSv: hnip² butk¸nXmhnt\mSpÅ {]XnjvT: \½psS Bßob]nXmhnsâ hnkvab§Ä, ^m. sUmWmÄUv F¨v. Imsemth

MIC

Catholica

It¯men¡

Rm media